Make your own free website on Tripod.com


voltar

Defender a sua integridade é preservar a sua dignidade

O primeiro e último adversário de um verdadeiro guerreiro é o seu próprio Ego

 

Escolas de ju-jutsu

 

Aio Ryu Ju-Jutsu, fundado 1600

Fukono Ryu Ju-jutsu, por Fukono Shichiroemo

Hakko Ryu Ju-jutsu, em 1938 por Okuyama Yoshiji

Hakutsu Ryu Ju-jutsu

Hokusai Ryu Ju-jutsu, em 1700

Hontai Yoshin Ryu Ju-jutsu

Hontai Takagi Yoshin Ryu Ju-jutsu

Hozo-in Ryu Ju-jutsu, pelo monge budista Hozo-in ei (1521-1607)

Juki Ryu Ju-jutsu

Juki Shin Ryu Ju-jutsu

Kito Ryu Ju-jutsu por Ibaragi

Kushin Ryu ju-jutsu por Inugami Nagakatsu

Maniwa-nen Ryu, em 1600

Miura Ryu Ju-jutsu, séc 18

Muteki Ryu Ju-jutsu

Nagao Ryu Tai-jutsu, séc 17 por Nagao Kenmotsu, samurai do Itto Ryu e Yagyu Shinkage Ryu

Oguri Ryu Ju-jutsu, 1616 por Oguri Niemon

Segiguchi Ryu Ju-jutsu, em 1650 por Sekiguchi Jushin (1597-1670)

Shibukawa Ryu Ju-jutsu por Shibukawa Hangoro

Shin Sekiguchi Ryu Ju-jutsu

Shin Shin Sekiguchi Ryu Ju-jutsu

Shin-no Shindo Ryu Ju-jutsu, sec 16

Shinkage Ryu Ju-jutsu por Kami Izumi Ise-no-Kami Fujiwara no Nobutsuna (1508-78)

Takenouchi Ryu Ju-jutsu por Takenouchi Hisamori (Toichiro) em 1532

Tasumi Ryu Ju-jutsu

Tenshin Shin-yo Ryi Ju-jutsu, por Iso Matemon no sec 16

Yagyu Shingan Ryu Ju-jutsu

Yagyu Shinkage Ryu ju-jutsu por Yagu Numenori em 1603

Yamaga Ryu Ju-jutsu por Yamage Soko (1622-85)

Yanagi Ryu Ju-jutsu no sec 18

Yoshin Ryu Ju-jutsu por Akiyama Shinobu em 1732