Make your own free website on Tripod.com


voltar

Defender a sua integridade é preservar a sua dignidade

O primeiro e último adversário de um verdadeiro guerreiro é o seu próprio Ego

 

Estikos de Karatê

 

Existem mais do que mil estilos de karatê no Japão atualmente. Aqui vai apenas uma pequena lista dos estilos mais conhecidos.

 

Shotokan (Japan Karate Association I) Shotokan (Japan Karate Association II) Shotokan Karate International Federation I Shotokan Karate International Federation II
Shotokai Kyukushinkai Kyukushinkai Kan Kyosukushin
Oyama Karate Seidokan Wadoryu Wadokai
Gojuryu (Yamagushi) Gojukai Goju-Ryu (Kanzen) Yoseikan Karate
Sankukai Niharate Kysushinryu Gokanryu
Gosoku Karate Shorinji Kempo (Soshin Do) Shrinji Ryu (Sakugawa) Shorinjo-Ryu
Mugen Ryu Shorin-Ryu Kenshin Kan Shorin-Ryu (Kobayashi) Shorin-Ryu (Matsumura)
Shorin-Ryu (Matsubayashi) Shorin-Ryu (Sukunaihayashi) Shorin-Ryu Shorin-Ryu (Shorin Kan)
Chito Ryu Cuong Nhu karate Doshinkan Dotokushin Kan
Genwa-Kai In/Yo Ryu Isshinryu Isshin Shorinji Ryu
Jukido Jujitsu Kenseido Koei-Kan Kokondo
Kosho-Ryu Kenpo KoSutemi Seikan Koyamakan Motobu-Ryu
Mushindo Kempo Ryokukai Ryuken Ryuku Kempo
Sankukai-Kenshikan Sanzyu-Ryu Seibukan Seido
Seikido Seikukan Seishin-Ryu Shindo Jinen-Ryu
Shinjimasu Shinko-Ryu Shito-Ryu (Ituso-Kai) Shito-Ryu (Seishinkai)
Shito-Ryu (Kufukan) Shito-Ryu (Kuniba Ha) Shito-Ryu (Motobu Ha) Shokenkai Kempo
Shoshin-Ryu Shoto-Ryu Shudokai Shudokan
Shuri-Te Taiho-ryu Uechi-Ryu Washinakai
Washin-Ryu Yoshukai Yuishinkai Yuishinkai