Make your own free website on Tripod.com


voltar

Defender a sua integridade é preservar a sua dignidade

O primeiro e último adversário de um verdadeiro guerreiro é o seu próprio Ego

 

ALGUMAS KATAS DO OKINAWA KARATE:

 

    Algumas katas do Okinawa Karate. Katas com o mesmo nome podem ser bem diferentes de estilo para estilo:

 

Bassai Sho, Bassai Daí

Kanku Sho (Ku San Ku, KoSoKun,

Kushanku)

Kanku Dai

Jion

Jiin

Empi (Wanshu)

Jitte

Hangetsu (Seisan)

Sanchin (várias versões)

Gangaku (Chinto)

Sochin

Meikyo (Rohai) Shodan, Nidan, Sandan

Anan

Ananko

Aoyanagi

Chi No Kata

Chimu

Chinsu(l)

Chinte

Roppo

Gojushiho (Useishi) e Dai

Hakatsuru Sho e Daí

Hakucho

Heiku

Jin No kata

Juroku (Seiru)

Kenki

Kokan

Kosokun Daí e Sho

Kururunpha

Kusu

Matsumura Rohai

Myojyo

Niechi

Nijushiho (Niseishi)

Nipaipo

Nuicho

Ohan

Pachu

Paiho

Paiku

Paiporen

Roppo No kata

Saifa

Senseiru

Seienchin

Seipai

Seishu

Shihokosokun

Shiho No Ho

Shina

Shinsei

Shisochin

Suparinpei

Su-unsu

Tem no kata

Tensho

Tomari-bassai e rohai

Unieba

Unsu (Unshu)

Wanduan

Wankan (Matsukaze)

Wansu

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma enorme quantidade de katas para armas, pois em muitas escolas se têm várias variações para as mesmas armas:

BO KATA

Sunakake no koon

Sushi no kon

Kenshin ryu bo shodan e nidan

Tonfa jutsu shodan

Kongo no kon

Karaten no kon

Tsuken

(Chiken) bo

Kubo

Ogusuko bo

(shirotare no kon

Sakugawa no kon

Tokumine no kon

Chuon no kon

Yosho no kon

Tsueken aka cho no Eku-bo

Soeishi no kon

Arakaki no kon

Chinenshchiyanaka no kon

Sueyoshi no kon

Shimajiri no kon

Matsu higa no kon

Tsuken sunakake no eko bo

Chatan yara no kon

 

SAI KATA:

Sai Jutsu shodan

Chatenyara Sai

Cjhatan yara no sai sho

Shihohai no sai

Ryuei-tuy sai shodan e nidan

Chatan yara nidan no sai

Tawada no sai

Matsu higa no sai

Hama higa no sai

Chatan yara no sai daí

Matsumura no sai

Hanta-gau no sai

Chihara no sai

Takaa no sai

 

TONFA KATA:

Yara gua no tonfa

Kokuba no tonfa

Matayoshi no tonfa

Renshin no tonfa

Matsu higa no tonfa

Hama Higa no tonfa

 

CAMA KATA:

Kanegawa no nichogama

Nichogama shodan no gurai e nidan

Kama no te (Tobi kama)

 

NUNCHAKU:

Denko nunchaku

Shihohai no nunchaku

Uhugushiku nunchaku

 

NITAMBO KATA:

Nitambo kata shodan e nidan

 

JO KATA:

Jô no kata shodan, nidan e sandan

 

OUTRAS KATAS:

Techu kata

Chatan yara no techu

Timbei kata

Kanegawa no timbei

Nunte sai kata

Jigen no manji sai (Nunte sai)

Nunte Bo kata

Tsuken no nunte-bo

Eku bo kata

Tsunken no eku-bo

 

 

A origem da kata Kushanku (por volta de 1750) e as katas que dela derivaram

 

deu origem à kata Chantanyara no Kushanku em 1770 

desenvolvida por Yara Chatan

 

deu origem à kata Sakugawa no Kushanku desenvolvida em 1770 

por Sakugawa

 

que por sua vez deu origem à kata Kuniyoshi no Kushanku em 1900 

desenvolvida por Kyan Chotoku

 

que deu origem à kata Itosu no KushunkuDai, Sho e Shiho desenvolvida em 1870 

por Itosu Yasutsune

 

que finalmente deu origem à kata Kuniyoshi no Kushanku que hoje é denominada de: Nagamine ShôsinMatsubayashi Ryu

que por fim deu origem às duas kata abaixo mencionadas:

Kanku DaíKanku Sho 1910 e 1935 por FunakoshiShotokan Ryu

 

Chibana noKushanku Dai e Sho 1900 por Chibana ChosinKobayashi Ryu